28.08.2018

Комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київкомунсервіс» оголошує конкурс на визначення виконавця послуг з перероблення (оброблення) та захоронення побутових відходів, що утворюються на території міста Києва.

Обсяг відходів, що утворюються на території міста Києва – 1200 тис.т./рік.

Конкурс проводиться в два етапи, а саме: на першому етапі здійснюється оцінка відповідності учасників кваліфікаційним вимогам, на другому – розгляд та оцінка пропозицій.

Дата, час та місце

початку проведення І етапу : 28.09.2018  1200 год., вул. Хрещатик, 36, м. Київ, к. 514 .

Учасниками конкурсу можуть бути суб’єкти господарювання усіх форм власності.

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у конкурсі на рівних умовах.

Учасник надає конкурсне забезпечення у формі банківської гарантії в розмірі 31500 тис. грн. (тридцять один мільйон п’ятсот тисяч грн..) зі строком дії 120 календарних днів з дня проголошення першого етапу конкурсу.

Конкурсна документація надається протягом трьох робочих днів з дня надходження від учасника письмової заявки про участь у конкурсі.

Пропозиція надається одночасно в  двох опечатаних конвертах відповідно до кожного  етапу окремо з маркуванням на конвертах : найменування , адреса організатора конкурсу та учасника конкурсу , предмет конкурсу, № етапу, контактний телефон.

Конверти з конкурсними пропозиціями, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам конкурсу.

Критерії вибору переможця конкурсу, а також інші умови конкурсу викладені в конкурсній документації.

Конкурсні пропозиції подаються учасниками особисто або поштою секретарю конкурсної комісії організатора конкурсу  за адресою: вул. Кудрявська, 23, м. Київ, 04053, каб.101.

Кінцевий термін подання конкурсних пропозицій – 28.09.2018 р. до 1000год.

За інформацією щодо отримання конкурсної документації звертатись за адресою: вул.. Кудрявська, 23, м. Київ, 04053, тел.5319677, tender@kks.kiev.ua.

 

Announcment of tender

 Municipal enterprise of Executive body of the Kyiv City Council (Kyiv Сity State Administration) “Kyivkomunservis” announces a tender to select the provider for processing (treatment) and disposal of household waste generated in the city of Kyiv.

The volume of waste generated on the territory of Kyiv is 1200 thousand t/year.

The tender is held in two stages, namely: the First Stage is an assessment of compliance of the tenderers with the qualification requirements, the Second Stage is a consideration and evaluation of tender offers.

Date, time and place of

beginning of the first stage: 09/28/2018  12:00, 36, Khreshchatyk street, Kyiv, room 514.

The tenderers may be business entities of all ownership forms.

Home and foreign tenderers take part in tender on equal terms.

Tenderer provides a Tender Security in the form of a bank guarantee in the amount of 31500 thousand UAH. (thirty-one million five hundred thousand UAH.) with a validity of 120 days from the date of announcement of the first stage of the tender.

The tender documents are provided within three working days from the date of receipt of written statement for participation in tender from the tenderer.

The tender offer is provided simultaneously in two sealed envelopes according to each stage separately with markings on envelopes that contain the name, the address of the Tender Initiator and the tenderer, the subject of tender, no. of stage, contact phone number.

The envelopes with the tender offers received after the deadline for submission of tender offers shall not be disclosed and shall be returned to the tenderers.

The criteria for selection of a successful tenderer as well as other conditions are set out in tender documents.

The tender offers shall be submitted by tenderers personally or by mail to the Tender Committee’s Secretary of the Tender Initiator to the address: 23, Kudryavska street, Kyiv, 04053, room 101.

The deadline for submission of tender offers is 09/28/2018  year, until 10:00.

To get information on receipt of the tender documents, please contact us at the address: 23, Kudryavska street, Kyiv, 04053, 5319677, tender@kks.kiev.ua.